CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:75 /TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/03/2022 (Âm lịch)

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

                - Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lễ";

               - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sơn KOVA;

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

      Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

               - Thời gian bắt đầu nghỉ: Thứ Bảy, ngày 09/04/2022

                - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Ba, ngày 12/04/2022.

     Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động trong công tác báo và nhận hàng trong kỳ nghỉ lễ. 

       Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ