CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:124 /TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

                - Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lễ;

               - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sơn KOVA;

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

      Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

               - Thời gian bắt đầu nghỉ: Thứ Bảy, ngày 30/04/2022

                - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Tư, ngày 04/05/2022.

     Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động trong công tác báo và nhận hàng phù hợp trong kỳ nghỉ lễ. 

       Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ