CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:62 /TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v triển khai kế hoạch làm việc tháng 04/2022)

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

                - Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời  "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

               - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sơn KOVA;

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

      Công ty chúng tôi trân trọng thông báo kế hoạch làm việc tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

      1Kế hoạch làm việc:

                - Ngày làm việc: Từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu hàng tuần.

                - Ngày nghỉ: Thứ Bảy và Chủ nhật.

      2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

    Kính mong Quý Khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch báo và nhận hàng để đảm bảo việc báo hàng cũng như cung ứng hàng hóa được diễn ra thông suốt trong giai đoạn này. 

       Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ