CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 470/TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Dương lịch 2023)

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

        Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã đã tín nhiệm sử dụng các sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua

       Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty, cụ thể như sau:

        - Thời gian nghỉ:     Chủ nhật, ngày 01/01/2023

        - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Hai, ngày 02/01/2023.         

       Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.  

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ