CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 105/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thay đổi quy cách đóng gói sản phẩm K109-GOLD, K10-GOLD và K771-GOLD

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng            

                   Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

                Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến mẫu mã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, kể từ ngày 15/6/2023, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức thay đổi quy cách đóng gói, tăng khối lượng tịnh của 03 sản phẩm, cụ thể như sau:    

TT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Quy cách đóng gói

Quy cách cũ

Quy cách mới

Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà

K109-GOLD

4kg và 20kg/thùng

5kg và 25kg/thùng

Sơn trắng trần trong nhà

K10-GOLD

Sơn không bóng trong nhà

K771-GOLD

                   (Chi tiết theo hình ảnh đính kèm Thông báo)

                    Trong giai đoạn đầu triển khai thay đổi quy cách đóng gói mới, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai loại quy cách đóng gói cũ và mới. Vì vậy, kính đề nghị Quý khách hàng tiêu thụ hết sản phẩm bao bì cũ và không xuất trả lại Công ty.

                  Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

 Các VPĐD, PKD, PKT;;

-  Nhà máy, PXI, PX II;

-  Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ