CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 104/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v bổ sung quy cách đóng gói sản phẩm loại 1kg/chai

đối với sản phẩm CT04T-GOLD và K360-GOLD

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng            

                   Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

               Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến mẫu mã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, kể từ ngày 15/6/2023, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức bổ sung quy cách đóng gói sản phẩm loại 1kg/chai đối với một số mã màu của 02 sản phẩm CT04T-GOLD K360-GOLD, cụ thể như sau:       

TT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Mã màu

1

Sơn bóng cao cấp ngoài trời

K360-GOLD

KV529D      KV535D    KV540A   KV545A

KV555D      KV609T     KV610D

2

Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời

CT04T-GOLD

KV540A    KV555D

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

 Các VPĐD, PKD, PKT;;

-  Nhà máy, PXI, PX II;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ