CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 121/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2023

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng 

           - Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lế;

           - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sơn KOVA;

         Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

         Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

        - Thời gian bắt đầu nghỉ:     Thứ Sáu, ngày 01/9/2023 

        - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Ba, ngày 05/9/2023.

        Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động trong công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp lễ. 

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ