CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 69/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,

Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng 

           Căn cứ lịch nghỉ lễ của Công ty TNHH Sơn KOVA;

         Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

         Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

        - Thời gian bắt đầu nghỉ:     Thứ Bảy, ngày 29/04/2023 

        - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm, ngày 04/05/2023.

        Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động trong công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp lễ. 

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ