CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:400 /TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v lịch nghỉ làm việc để tổ chức cho CBCNV Công ty đi du lịch Đà Nẵng - Hội An)

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

        Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm lựa chọn và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

       Căn cứ kế hoạch tổ chức chương trình du lịch Đà Nẵng - Hội An năm 2022 dành cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ làm việc của Công ty, cụ thể như sau:

                - Thời gian bắt đầu nghỉ: Thứ Sáu, ngày 19/08/2022 đến hết Chủ nhật, ngày 21/08/2022.

                 - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Hai, ngày 22/08/2022.

       Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động trong công tác báo và nhận hàng phù hợp trong thời gian này. 

       Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ