CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 277/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch 2024

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng 

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

         Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty, cụ thể như sau:

        - Thời gian nghỉ:                Thứ Hai, ngày 01/01/2024 

        - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Ba, ngày 02/01/2024.

        Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp lễ. 

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ