Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm

11-30-2019
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:30 /TB-KV/2019

(V/v thay đổi bao bì sản phẩm)

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

   Kính gửi:  Quý khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

   Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến mẫu mã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng, kể từ ngày 01/12/2019, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức thay đổi bao bì hoàn toàn mới đối với 08 (tám) sản phẩm, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Ghi chú
1 Sơn lót chịu mài mòn KL5T Aqua - GOLD

Áp dụng đối với tất cả các 

quy cách đóng gói

2 Matit KL5T Aqua Gold    MT KL5T Aqua - GOLD
3 Matit KL5T hai thành phần chịu mài mòn MT KL5T - GOLD
4 Matit trong nhà MTT - GOLD
5 Matit ngoài trời MTN - GOLD
6 Sơn nhũ vàng chùa Thái Lan NT26
7 Sơn men bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn         KL5T - GOLD
8 Sơn men bán bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn KL5T - GOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trong giai đoạn đầu triển khai thay đổi bao bì mới này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai loại bao bì cũ và mới. Vì vậy, kính đề nghị Quý khách hàng tiêu thụ hết sản phẩm bao bì cũ và không xuất trả lại Công ty

Nơi nhận:                                                                                                                                                             CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,      

- Các VPĐD , PKD,                                                                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                                         NGÔ SỸ QUANG      

 

 

CHI TIẾT HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MỚI 

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Thong ke