Thông báo thay đổi Bảng giá

07-01-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:336/TB-KV/2020

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

 

   

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi Bảng giá Sản phẩm dành cho người tiêu dùng áp dụng từ ngày 02/07/2020)

 

 
   

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

 Do biến động của thị trường dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao, kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2020, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức áp dụng "Bảng chào giá Sơn trang trí, sơn phủ sàn, mattit, chống thấm và Sơn đặc biệt" với đơn giá mới cho các sản phẩm của Công ty (chi tiết đính kèm theo Thông báo).

  Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- PKD, PKT, các VPĐD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

 

Thong ke