Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2022

12-28-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:545 /TB-KV/2021

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Dương lịch 2022)

Kính gửi: Quý Khách hàng

     Căn cứ lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty;

     Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm sử dụng các sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

     Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty, cụ thể như sau:

  - Thời gian nghỉ: Thứ Bảy, ngày 01/01/2022.

  - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Hai, ngày 03/01/2022

     Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

    Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ

Thong ke