Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2021

12-29-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:763/TB-KV/2020

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

   

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch 2021

 

 
   

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty;

Công ty TNHH Sơn KOVA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty, cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu nghỉ     : Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Bảy, ngày 02/01/2021.

Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

Thong ke