Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2020

12-31-2019
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KOVA

Số:674 /TB-TMKV/19

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2020)

 

   Kính gửi:  Quý Khách hàng

     Căn cứ lịch nghỉ Tết Dương lịch của Công ty;
     Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại KOVA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch của Công ty, cụ thể như sau:
     Thời gian nghỉ lễ 01 ngày, Thứ Tư, ngày 01/01/2020 và trở lại làm việc vào Thứ Năm ngày 02/01/2020.
    Căn cứ tình hình công việc thực tế, các đơn vị: Phòng Kế toán, Tổ Kho, Tổ Cung ứng hàng hóa, một phần Tổ Xe sắp xếp nhân sự trực hết ngày Thứ Sáu, 01/02/2019 Dương lịch (tức ngày 27/12/2018 Âm lịch) (nếu cần).
   
Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và cấp hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

     Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ  VÀ THƯƠNG MẠI KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 P. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                              BÙI MẠNH THẾ      

Thong ke