Thông báo nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016

02-01-2016
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: .../TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

 Công ty thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016 và thời gian trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, cụ thể như sau:

  • Công ty làm việc đến hết ngày Thứ Năm, 04/02/2016 Dương lịch (tức 26/12/2015 Âm lịch).
  • Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, Công ty chính thức bắt đầu làm việc trở lại từ ngày Thứ Tư, 24/02/2016 Dương Lịch (tức ngày 17/01/2016 Âm lịch).
  • Riêng Trung tâm tư vấn và giới thiệu sản phẩm KOVA tại Lê Đức Thọ trở lại làm việc từ thứ ngày thứ Năm 18/02/2016 Dương lịch (tức ngày 11/01/2016 Âm lịch) để phục vụ nhu cầu lấy hàng của các Đại lý hoặc khách lẻ (nếu có).

Lưu ý:

   Các đơn vị, phòng ban trực thuộc chủ động sắp xếp nhân sự trực và làm việc phù hợp đến hết ngày 04/02/2016 và những ngày trước khi Công ty bắt đầu trở lại làm việc chính thức. Yêu cầu các đơn vị lập danh sách sắp xếp lực lượng trực Tết, đảm bảo công tác PCCC, An ninh trật tự gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 02/02/2016.

     Nay thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                T/L TỔNG GIÁM ĐỐC    

- Như Kính gửi,                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

- Lưu VP.                                                                                                                               (Đã ký)            

                                                                                                                                       PHƯƠNG VĂN BÍNH       

Thong ke