Thông báo nghỉ lễ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

01-15-2019
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:01 /TB-KV/19

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty


     Công ty thông báo về Kế hoạch nghỉ lễ Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm 2019 và thời gian trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, cụ thể như sau:
    Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty làm việc đến hết ngày Thứ Năm, 31/01/2019 Dương lịch (tức ngày 26/12/2018 Âm lịch).
    Căn cứ tình hình công việc thực tế, các đơn vị: Phòng Kế toán, Tổ Kho, Tổ Cung ứng hàng hóa, một phần Tổ Xe sắp xếp nhân sự trực hết ngày Thứ Sáu, 01/02/2019 Dương lịch (tức ngày 27/12/2018 Âm lịch) (nếu cần).
    Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty trở lại làm việc từ ngày Thứ Tư, 20/02/2019 Dương lịch (tức ngày 16/01/2019 Âm lịch).

Lưu ý:
     Trong kỳ nghỉ Tết, căn cứ theo tình hình thực tế công việc nếu Khách hàng có nhu cầu lấy hàng đầu xuân sớm hơn, các Đơn vị gửi Đề xuất về Công ty. Căn cứ theo đề xuất, Ban Giám đốc Công ty sẽ quyết định cụ thể ngày bán hàng đối với từng đơn vị sản xuất/ kinh doanh.

     Các Đơn vị, Phòng ban chủ động sắp xếp nhân sự trực và làm việc phù hợp đến hết ngày 01/02/2019 và những ngày trước khi Công ty bắt đầu trở lại làm việc chính thức (nếu cần). Yêu cầu các Đơn vị lập danh sách sắp xếp lực lượng trực Tết, đảm bảo công tác Phòng cháy chữa cháy, An ninh trật tự gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 29/01/2019.  
   Công ty thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       P.TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        BÙI MẠNH THẾ      

Thong ke