Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2020

08-31-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:162/TB-KV/2020

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2020

 

   

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2020

 

 
   

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ;

Căn cứ lịch nghỉ Lễ của Công ty TNHH Sơn KOVA.

Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2020 tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu nghỉ     : Thứ Tư, ngày 02/09/2020 
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm, ngày 03/09/2020.

Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp lễ.

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

 

Thong ke