Thông báo Nghỉ lễ 30/4 & 01/05

04-20-2018
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:11 /TB-KV/2018

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam thống nhất đát nước, Quốc tế lao động)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lễ;

   Căn cứ tình hình thực tế công việc của Công ty;
   Công ty thông báo lịch nghỉ lễ này Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/04 và 01/05/2018 tới các đơn vị trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:
      Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/04/2018 (tức ngày 10/03 Âm lịch), Công ty làm việc bình thường và nghỉ bug vào Thứ Bảy ngày 28/04/2018.
      Kỳ nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2018: Thời gian nghỉ lễ kéo dài 04 ngày, từ Thứ Bảy ngày 28/04/2018 đến hết ngày Thứ Ba ngày 01/05/ 2018 và bắt đầu trở lại làm việc vào ngày Thứ Tư, ngày 02/05/2018.
    Phòng Kinh doanh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thông báo kế hoạch nghỉ lễ của Công ty tới Khách hàng để chủ động trong công tác báo và cấp hàng dịp nghỉ lễ.
     Trong kỳ nghỉ lễ, yêu cầu Ban an ninh bảo vệ phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và đội bảo vệ lên kế hoạch để đảm bảo trật tự, trị an và phòng chống cháy nổ an toàn tuyệt đối.  
   Công ty thông báo để các đơn vị, phòng ban được biết và sắp xếp công việc của đơn vị mình cho phù hợp.

 

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        NGÔ SỸ QUANG       

Thong ke