Thông báo nghỉ Lễ 30.4 & 1.5

04-27-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:78/TB-KV/2021

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

   

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

 

        Kính gửi: Quý Khách hàng

  Căn cứ Bộ luật lao động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định về việc nghỉ các ngày lễ;

  Căn cứ lịch nghỉ lễ của Công ty TNHH Sơn KOVA. 

 Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.
   Công ty chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 tới Quý Khách hàng, cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu nghỉ     : Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Hai, ngày 03/05/2021.

   Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

Thong ke