Thông báo nghỉ Lễ 30/4 & 01/05

04-28-2016
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 07/TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ 30/4 và 01/05)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Ngày Quốc tế lao động 01/05, Công ty thông báo nghỉ lễ cụ thể như sau:

   - Các Đơn vị hành chính, Văn phòng, Phòng Kinh doanh: Nghỉ từ ngày thứ Bảy (30/04) đến hết ngày thứ Ba (03/05). Bắt đầu trở lại làm việc từ ngày thứ Tư (04/05/2016).

   - Các Đơn vị sản xuất: Nghỉ từ ngày thứ Bảy (30/04) đến hết ngày Chủ nhật (01/05). Bắt đầu trở lại làm việc từ ngày thứ Hai 02/05/2016 (tùy tình hình thực tế, đơn vị chủ động sắp xếp công việc phù hợp).

    Trong đợt nghỉ lễ, yêu cầu lực lượng bảo vệ bố trí nhân viên trực 24/24 trong dịp lễ, đảm bảo an toàn trật tự an ninh và công tác cháy nổ ở từng đơn vị.
    Công ty thông báo để các Đơn vị, Phòng ban sắp xếp công việc của đơn vị mình cho phù hợp.

Nơi nhận:                                                                                                                T/L TỔNG GIÁM ĐỐC    

- Như Kính gửi,                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

- Lưu VP.                                                                                                                               (Đã ký)            

                                                                                                                                       PHƯƠNG VĂN BÍNH       

Thong ke