Thông báo nghỉ lễ 30.04 & 01.05.2019

04-24-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KOVA

Số:102 /TB-TMKV/19

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động

(30/04/2019 - 01/05/2019)

 

   Kính gửi:  Quý Khách hàng

      Căn cứ lịch nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động (30/04/2019 - 01/05/2019) của Công ty;
     Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại KOVA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ lễ 30/04/2019 & 01/05/2019 của Công ty, cụ thể như sau:


    Thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 28/04/2019 và trở lại làm việc vào Thứ Năm, ngày 02/05/2019.
    

   Công ty thông báo tới Quý Khách hàng để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp lễ.

 

Nơi nhận:                                                                                              CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG  MẠI KOVA

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                  

       

                                                                                                                                       P. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        BÙI MẠNH THẾ      

Thong ke