Thông báo lịch nghỉ Tết

02-08-2018
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:06 /TB-KV/2018

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty


    Công ty thông báo về Kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 và thời gian trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cụ thể như sau:
      Các Tổ sản xuất, Phòng Kinh doanh, Phòng Tổ chức - Hành chính làm việc hết ngày Thứ Hai, 12/02/2018 (tức ngày 27/12/2017 Âm lịch).
      Phòng Kế toán, Tổ Kho, Tổ trực Báo hàng, một số bộ phận Tổ xe làm việc hết ngày Thứ Ba, 13/12/2018 (tức ngày 28/12/2017 Âm lịch).
     Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty trở lại làm việc từ ngày Thứ Tư, 28/02/2018 (tức ngày 13/01 Âm lịch).

Lưu ý:
     Ngày Chủ nhật, 11/02/1018, tất cả các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc vẫn làm việc bình thường.
    Phòng Kinh doanh có trách nhiệm thông báo tới Khách hàng kế hoạch nghỉ Tết của Công ty để chủ động trong công tác báo và cấp hàng.
     Trong kỳ nghỉ Tết căn cứ theo tình hình thực tế công việc nếu khách hàng có nhu cầu lấy hàng sớm đầu xuân, các Đơn vị làm Đề xuất báo cáo về Công ty. Căn cứ theo Đề xuất, Tổng Giám đốc sẽ quyết định ngày bán hàng đối với các Đơn vị sản xuất và kinh doanh.
   Các Đơn vị, Phòng Ban trực thuộc Công ty chủ động sắp xếp nhân sự trực và làm việc phù hợp đến hết ngày 13/02/2018 và những ngày trước khi Công ty bắt đầu trở lại làm việc chính thức. Yêu cầu các Đơn vị lập danh sách sắp xếp lực lượng trực Tết, đảm bảo công tác Phòng cháy chữa cháy, An ninh trật tự gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 12/02/2018.

   Công ty thông báo để các Đơn vị được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        NGÔ SỸ QUANG       

Thong ke