Thông báo Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017

01-18-2017
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:... /TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Công ty thông báo về Kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu năm 2017 và thời gian trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cụ thể như sau:
    Tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty làm việc hết ngày Chủ nhật, 22/01/2017 Dương lịch (tức ngày 25/12/2016 Âm lịch).
     Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, các Đơn vị, Phòng Ban trực thuộc Công ty trở lại làm việc từ ngày Thứ Bảy, 18/02/2017 Dương lịch (tức ngày 22/01/2017 Âm lịch).

Lưu ý:
   Trong kỳ nghỉ Tết căn cứ theo tình hình thực tế công việc nếu Khách hàng có nhu cầu lấy hàng đầu xuân, các Đơn vị làm Đề xuất báo cáo về Công ty. Căn cứ theo Đề xuất Tổng Giám đốc sẽ quyết định ngày bán hàng đối với các Đơn vị sản xuất kinh doanh.
   Các Đơn vị, Phòng Ban trực thuộc Công ty chủ động sắp xếp nhân sự trực và làm việc phù hợp đến hết ngày 22/01/2017 và những ngày trước khi Công ty bắt đầu trở lại làm việc chính thức. Yêu cầu các Đơn vị lập danh sách sắp xếp lực lượng trực Tết, đảm bảo công tác Phòng cháy chữa cháy, An ninh trật tự gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 20/01/2017.

   Nay Công ty thông báo để các Đơn vị được biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        NGÔ SỸ QUANG       

Thong ke