Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2016

09-01-2016
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 13/TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9, Công ty thông báo nghỉ lễ cụ thể như sau:

   - Các Đơn vị trực thuộc công ty: Nghỉ từ ngày thứ Sáu (02/9) đến hết ngày Chủ nhật (04/09). Bắt đầu trở lại làm việc từ ngày thứ Hai (05/9/2016).

   - Các Đơn vị sản xuất, kinh doanh thông báo đến khách hàng để chủ động lên kế hoạch lấy hàng trong dịp nghỉ lễ.

    Trong đợt nghỉ lễ, các đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn trật tự an ninh và công tác cháy nổ ở từng đơn vị.
    Công ty thông báo để các Đơn vị, Phòng ban sắp xếp công việc của đơn vị mình cho phù hợp.

Nơi nhận:                                                                                                                T/L TỔNG GIÁM ĐỐC    

- Như Kính gửi,                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

- Lưu VP.                                                                                                                               (Đã ký)            

                                                                                                                                       PHƯƠNG VĂN BÍNH       

Thong ke