Thông báo lịch nghỉ 30.4 & 01.05.2017

04-28-2017
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 03/TB-KV/17

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ 30/4 và 01/05)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05, Công ty tổ chức nghỉ lễ từ ngày Thứ Bảy, 29/04 đến hết ngày Thứ Hai, 01/05/2017. Bắt đầu trở lại làm việc từ ngày Thứ Ba, 02/05/2017.
    Phòng Kinh doanh lưu ý thông báo tới các Đại lý và Khách hàng về thời gian nghỉ lễ của Công ty để chủ động trong công tác báo hàng và lấy hàng, liên hệ công việc.

      Trong dịp nghỉ lễ, yêu cầu lực lượng bảo vệ toàn Công ty tổ chức đảm bảo trật tự, trị an và phòng cháy chữa cháy an toàn tuyệt đối tại các Đơn vị.

 

Nơi nhận:                                                                                                                T/L TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như Kính gửi,                                                                                                 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       Phương Văn Bính    

Thong ke